(2016 оны 2 сарын 26-ны байдлаар)

[ХКОМ-ын Загвар төсөл (ЖАЙКА болон бусад төрийн харьяалалтай санхүүгийн байгууллагуудаар дэмжигдэж байгаа төслүүд хамаарагдана)]

Нэрс Огноо
Тендерийн зар эхлэх огноо 2016 оны 4 сарын эхэн болон дунд үеэр
Хуулийн этгээдийн анкетыг авах сүүлийн хугацаа 2016 оны 5 сарын дунд үеэр
Сонгогдсон загвар төслийг зарлах хугацаа 2016 оны 6 сарын сүүлээр

 

[Азийн Хөгжлийн Банкны итгэлцлийн сан]

Нэрс Огноо
Тендерийн зар эхлэх огноо Жилийн хугацаанд
Төслийн сонгон шалгаруулалт Жилийн хугацаанд

 

[РЭДД+ үзүүлэх судалгаа загвар төсөл]

Нэрс Огноо
Тендерийн зар эхлэх огноо 2016 оны 4 сарын эхэн болон дунд үеэр
Хуулийн этгээдийн анкетыг авах сүүлийн хугацаа 2016 оны 5 сарын дунд үеэр
Сонгогдсон РЭДД+ үзүүлэх судалгаа загвар төслийг зарлах хугацаа 2016 оны 6 сарын сүүлээр

 

[Хотын хамтын ажиллагааны төслийн ТЭЗҮ]

Нэрс Огноо
Тендерийн зар эхлэх огноо 2016 оны 2 сарын 25

 

Хуулийн этгээдийн анкетыг авах сүүлийн хугацаа 2016 оны 3 сарын 16
Сонгогдсон Хотын хамтын ажиллагааны төслийн ТЭЗҮ төслийг зарлах хугацаа 2016 оны 3 сарын сүүлээр

 

  1. Японы БОЯ-аас 2016 оны санхүүгийн жилд дараах байдлаар ХКОМ-ыг дэмжих схемийн хүрээнд дэмжлэг үзүүлэхээр төлөвлөсөн байна.
  • ХКОМ-ын загвар төсөл
  • АХБ-ны итгэлцлийн сан
  • REDD + загвар төсөл
  • хотын хамтын ажиллагааны төсөлд Техник, эдийн засгийн судалгаа (хуучнаар: их хэмжээний хөрөнгө оруулалт шаардлагатай JCM-ийн FS)

Эдгээр програмууд нь Япон улсын засгийн газраас төсвийн дэмжлэг үзүүлэх бөгөөд  техник, эдийн засгийн судалгаан хийгдсэн сонгогдсон төслүүдэд хамаарахгүй.

ХКОМ-ын төслөөр бүртгэгдэхээр сонгогдсон төслүүд болон ТО талууд ХКОМ-ыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай бүх асуудлыг 2 тал хэлэлцэж JCM хэрэгжүүлэхтэй холбоотой бүртгүүлэх баталгаажуулах, арагчлалыг хөгжүүлэх зэрэг JCM-ыг албан замаар явах хэрэгтэй.

  1. Япон улсын Санхүүгийн жил нь 4 сард эхлэн 3 сард дуусдаг.