Project Description

Арга зүй № MN_AM001
Санал болгосон арга зүй № MN_PM001
Хамрах хүрээ 2. Эрчим хүч түгээх
Төслийн нэр Монгол улсын хэмжээнд эрчим хүчний хэмнэлттэй цахилгаан дамжуулах шугам суурилуулах ажил

Дэлгэрэнгүйг: https://www.jcm.go.jp/mn-jp/methodologies/5