Төслийн үе шат

ХКОМ-ыг хэрэгжүүлэх ажлыг Японы жил бүрийн санхүүгийн жилийн төсөвт тусган, тухайн жилд хийж гүйцэтгэх техник эдийн засгийн үндэслэлийн судалгаа (Feasibility Studies) болон загвар төсөл  (Model projects) хэрэгжүүлэх төслийн санал хүлээн авч  шалгаруулах тухай зарыг Японы талын холбогдох яам, газраас (Японы Байгаль Орчны Яам ба Эдийн Засаг, Худалдаа, Аж Үйлдвэрийн Яам болон бусад байгууллага) Японы хувийн … Үргэлжлүүлж унших Төслийн үе шат