ХКОМ-ыг хэрэгжүүлэх ажлыг Японы жил бүрийн санхүүгийн жилийн төсөвт тусган, тухайн жилд хийж гүйцэтгэх техник эдийн засгийн үндэслэлийн судалгаа (Feasibility Studies) болон загвар төсөл  (Model projects) хэрэгжүүлэх төслийн санал хүлээн авч  шалгаруулах тухай зарыг Японы талын холбогдох яам, газраас (Японы Байгаль Орчны Яам ба Эдийн Засаг, Худалдаа, Аж Үйлдвэрийн Яам болон бусад байгууллага) Японы хувийн хэвшлийн байгууллагуудын дунд Япон улсад жилд 1 удаа (4-11 сар) зарлана. Монголын талаас ХКОМ-ын хүрээнд төсөл хэрэгжүүлэх байгууллага, компаниуд асуудлаа Японы хамтран ажиллагч байгууллага, компанитай тохиролцож тэднээр дамжуулан тендерт оролцох тухай саналаа Японы талд хүргүүлнэ.

ТӨСЛИЙН ҮЕ ШАТ


Project Cycle Procedure ver07.0

histories

  1. Modalities of Communication Statement Form

ver02.0 [PDF] histories

ver02.0 [WORD] histories

       2. Assessment of Reference Emissions Request Form

ver01.0 [PDF]

ver01.0 [WORD]

       3. Project Registration Request Form

ver01.0 [PDF] histories

ver01.0 [WORD] histories

       4. Credits Issuance Request Form

ver04.0 [PDF] histories

ver04.0 [WORD] histories

        5. Project Renewal of Crediting Period Request Form

ver01.0 [PDF]

ver01.0 [WORD]

        6. Approved Methodology Revision Request Form

ver01.0 [PDF] histories

ver01.0 [WORD] histories

         7. Post-Registration Change Request Form

ver01.0 [PDF] histories

ver01.0 [WORD] histories

         8. Registration Request Withdrawal Form

ver01.0 [PDF] histories

ver01.0 [WORD] histories

         9. Project Withdrawal Request Form

ver01.0 [PDF] histories

ver01.0 [WORD] histories

         10. Issuance Request Withdrawal Form

ver01.0 [PDF] histories

ver01.0 [WORD] histories

САНАЛ БОЛГОЖ БУЙ АРГАЧЛАЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ УДИРДАМЖ

Guidelines for Developing Proposed Methodology ver03.0
histories

  1. Proposed Methodology Form

ver01.0 [PDF] histories

ver01.0 [WORD] histories

       2. Proposed Methodology Spreadsheet

ver02.0 [PDF] histories

ver02.0 [EXCEL] histories

ТӨСЛИЙН БАРИМТ БИЧИГ ХӨГЖҮҮЛЭХ БОЛОН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭНИЙ УДИРДАМЖ

Guidelines for Developing Project Design Document and Monitoring Report ver04.0
histories

  1. Project Design Document Form

ver04.0 [PDF] histories

ver04.0 [WORD] histories

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛД ОРУУЛАХ ХУВЬ НЭМРИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАНГИЙН УДИРДАМЖ

Guidelines for Developing Sustainable Development Contribution Plan and Report ver01.0

  1. Sustainable Development Contribution Plan Form

ver01.0 [PDF]

ver01.0 [WORD]

       2. Sustainable Development Contribution Report Form

ver01.0 [PDF]

ver01.0 [WORD]