Нарны цахилгаан станцыг суурилуулах системийн аргачлал

Арга зүй № MN_AM003
Санал болгосон арга зүй № MN_PM004
Хамрах хүрээ 1. Эрчим хүчний үйлдвэрлэл /сэргээгдэх, үл сэргээгдэх/
Төслийн нэр Нарны цахилгаан станцыг суурилуулах системийн аргачлал

Дэлгэрэнгүйг: https://www.jcm.go.jp/mn-jp/methodologies/47