Энэхүү механизмыг хэрэгжүүлэхийн тулд хоёр тал хамтарсан хороо байгуулан ажиллана. Хамтарсан хорооны үндсэн үүрэг нь ХКОМ-ыг хэрэгжүүлэх дүрэм, журмуудыг батлах, төслийн аргачлалыг батлах, төслийг бүртгэх, хөндлөнгийн байгууллагыг томилох, төслүүдийн кредитийг бүртгэх зэрэг юм. Уг хороонд улс тус бүрээс холбогдох яам, газар, албаны 10 хүртэлх хүмүүс орж ажиллах эрхтэй бөгөөд Засгийн Газрын бүтэц зохион байгуулалтын өөрчлөлттэй холбогдуулан Монголын талаас хамтарсан хорооны гишүүдийг БОАЖЯ, ЭХЯ, ГХЯ, ХХАХҮЯ, УУХҮЯ, ЗТЯ, БХБЯ, НЗДТГ, ЭХЗХ-ны төлөөллийг багтаан шинэчилж Японы талаас БОЯ, ЭЗХАҮЯ, ГХЯ, Монголд суугаа Японы элчин сайдын яамны төлөөлөлтэй хамтарсан хороог байгуулсан. Хамтарсан хороо нь Талуудыг төлөөлсөн 2 даргатай, мөн хоёр талдаа Нарийн бичгийн газрыг томилон ажиллуулна.

  1. Хамтарсан хорооны дүрэм, журам

JCM_MN_RoP_JC_ver02.0

2. Хамтарсан хорооны гишүүд

Joint Committee Members