Монгол улсад хэрэгжих ХКОМ-ын төслүүдэд магадлагаа, нотолгоо хийхийн тулд ХКОМ-ын хөндлөнгийн байгууллага болохоор  гадаадын 11 байгууллага бүртгүүлж, хамтарсан хорооноос томилгоо авсан байна. Үүний 9 байгууллагын томилгоо хүчинтэй хэвээр ба 2 байгууллага сайн дураар нэрээ татсан байна. Стандартчилал хэмжилзүйн газартай дээрх болон бусад холбогдох стандартыг MNS стандарт болгох, итгэмжлэл өгөх чадавхийг бэхжүүлэх, магадлагаа, нотолгооны байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх олон төрлийн хамтын ажиллагааны дүнд анхны үндэсний байгууллага ISO14065 стандартын дагуу итгэмжлэлээ авсан бөгөөд Монгол улсын хувьд анхны ХКОМ-ын хөндлөнгийн магадлагаа нотолгоо хийх байгууллага болох эрхээ Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв авсан байна.

 1. Магадлагаа, нотолгоо хийх зааварчилгаа 

JCM_MN_GL_VV_ver01.0

2. Гуравдагч талын этгээдийг томилох журам 

JCM_MN_GL_TPE_ver04.0

Монгол улсад Хөндлөнгийн Магадлагаа, Нотолгоо хийх эрх бүхий байгууллагын жагсаалт 

Number
Name
Sectoral scopes for validation
Sectoral scopes for verification
Designated date
TPE-MN-014
ERM Certification and Verification Services Limited
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 15
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 15
26 Sep 15
TPE-MN-013
National Renewable Energy Center
1, 2, 3
1, 2, 3
27 Apr 15
TPE-MN-012
EPIC Sustainability Services Private Limited (EPIC)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15
05 Apr 15
TPE-MN-011
TUV Rheinland (China) Ltd
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
09 Sep 14
TPE-MN-010
KBS Certification Services Pvt. Ltd.
1, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 15
1, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 15
15 Jan 14
TPE-MN-009
SGS United Kingdom Limited
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
15 Jan 14
TPE-MN-008
TÜV SÜD South Asia Private Limited
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
24 Dec 13
TPE-MN-007
Lloyd’s Register Quality Assurance Limited
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
05 Dec 13
TPE-MN-006
Deloitte Tohmatsu Evaluation and Certification Organization Co., Ltd
1-3, 5, 10, 12, 13, 15 (sectoral scopes 6, 7 and 9 were withdrawn as 4, 6,8 was voluntarily withdrawn and 7 and 9 were not reaccredited under the CDM)
1-3, 5, 10, 12, 13, 15 (sectoral scopes 6, 7 and 9 were withdrawn as 4,6, 8 was voluntarily withdrawn and 7 and 9 were not reaccredited under the CDM)
05 Dec 13
TPE-MN-005
JACO CDM., LTD
1, 3, 13, 14
1, 3, 13, 14
16 Oct 13
W
TPE-MN-004
Japan Management Association
1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 14
1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 14
24 Sep 13
TPE-MN-003
Japan Quality Assurance Organization
1, 3, 4, 5, 10, 13, 14
1, 3, 4, 5, 10, 13, 14
24 Sep 13
 w-ss 11
TPE-MN-002
Japan Consulting Institute
1,2,4,5,9,10,13
1,2,4,5,9,10,13
24 Sep 13
W
TPE-MN-001
URS VERIFICATION PRIVATE LIMITED
1, 13
1, 13
24 Sep 13
 
 

 ХКОМ-ын хүрээнд төсөл хэрэгжүүлэх боломжтой салбарууд:

 • Эрчим хүч (сэргээгдэх/үл сэргээгдэх)
 • Эрчим хүчний түгээлт
 • Эрчим хүчний эрэлт
 • Боловсруулах үйлдвэр
 • Химийн үйлдвэр
 • Барилга
 • Тээвэр
 • Уул уурхай/эрдэсийн үйлдвэрлэл
 • Төмөрлөг
 • Түлш (хатуу, шингэн, хий) олборлох үеийн дэгдэмхий ялгаралт
 • Галокарбон, гексафторт нүүрстөрөгчийг хэрэглэх, үйлдвэрлэх үеийн дэгдэмхий ялгаралт
 • Уусгагчийн хэрэглээ
 • Хог хаягдалын менежмент
 • Ойжуулалт, нөхөн сэргээлт
 • Хөдөө аж ахуй
 • Хөрс, бэлчээр хамгаалал
 • Ой