ХАМТАРСАН КРЕДИТ ОЛГОХ МЕХАНИЗМ

 1. Монгол улс дахь Хамтарсан Кредит Олгох Механизмын тойм-2018
 2. Монгол улс дахь Хамтарсан Кредит Олгох Механизмын тойм-2017
 3. ХКОМ-ын танилцуулга-2017
 4. ХКОМ-ын мэдээ – 2017
 5. Хамтарсан Кредит Олгох Механизмын гарын авлага -2016
 6. Монгол улс дахь Хамтарсан Кредит Олгох Механизмын тойм-2015
 7. НҮБ-ын уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенцийн (НҮБУАӨСК) -ийн хүрээнд 2015 оны хэлэлцээрт Монгол улсын оруулах зорилтот хувь нэмэр
 8. Үндэсний онцлогт тохирсон хүлэмжийн хийг бууруулах үйл ажиллагааны гарын авлага 3
 9. Хамтарсан Кредит Олгох Механизм (ХКОМ) танилцуулга-2014
 10. МОНГОЛ ОРНЫ УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОЁРДУГААР ИЛТГЭЛ – 2014
 11. МОНГОЛ ОРНЫ УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОЁРДУГААР ИЛТГЭЛ – 2014 ХУРААНГУЙ
 12. Нүүрстөрөгчийн санхүүжилт Монголд