1. ХАМТАРСАН КРЕДИТ ОЛГОХ МЕХАНИЗМЫН ГАРЫН АВЛАГА – 2021
 2. Монгол улс дахь Хамтарсан Кредит Олгох Механизмын тойм-2018
 3. Монгол улс дахь Хамтарсан Кредит Олгох Механизмын тойм-2017
 4. ХКОМ-ын танилцуулга-2017
 5. ХКОМ-ын мэдээ – 2017
 6. Хамтарсан Кредит Олгох Механизмын гарын авлага -2016
 7. Монгол улс дахь Хамтарсан Кредит Олгох Механизмын тойм-2015
 8. НҮБ-ын уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенцийн (НҮБУАӨСК) -ийн хүрээнд 2015 оны хэлэлцээрт Монгол улсын оруулах зорилтот хувь нэмэр
 9. Үндэсний онцлогт тохирсон хүлэмжийн хийг бууруулах үйл ажиллагааны гарын авлага 3
 10. Хамтарсан Кредит Олгох Механизм (ХКОМ) танилцуулга-2014
 11. МОНГОЛ ОРНЫ УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОЁРДУГААР ИЛТГЭЛ – 2014
 12. МОНГОЛ ОРНЫ УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОЁРДУГААР ИЛТГЭЛ – 2014 ХУРААНГУЙ
 13. Нүүрстөрөгчийн санхүүжилт Монголд