Loading...

ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ТӨСЛҮҮД

.

804, 2024

[ЗАРЛАЛ:] ХКОМ-ыг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд 2024 оны санхүүгийн жилд Япон Улсын Байгаль Орчны Яамнаас төсөл хөтөлбөрүүдийг сонгон шалгаруулах хуваарь

(1) Япон Улсын Байгаль Орчны яамны дэргэдэх ХКОМ-ын төслүүдийн санхүүгийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч байгууллага болох Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Төв сан [...]

704, 2023

[ЗАРЛАЛ:] ХКОМ-ыг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд 2023 оны санхүүгийн жилд Япон Улсын Байгаль орчны яамнаас төсөл хөтөлбөрүүдийг сонгон шалгаруулах хуваарь

Зорилго: ХКОМ-ын Загвар төслүүд нь 2021 оны 6 дугаар сард Японы Байгаль Орчны яамнаас гаргасан “Нүүрстөрөгчгүйжүүлэх дэд бүтцийн санаачилга”, Засгийн [...]