ХКОМ-ыг хэрэгжүүлэх ажлыг Японы жил бүрийн санхүүгийн жилийн төсөвт тусган, тухайн жилд хийж гүйцэтгэх техник эдийн засгийн үндэслэлийн судалгаа (Feasibility Studies) болон загвар төсөл  (Model projects) хэрэгжүүлэх төслийн санал хүлээн авч  шалгаруулах тухай зарыг Японы талын холбогдох яам, газраас (Японы Байгаль Орчны Яам ба Эдийн Засаг, Худалдаа, Аж Үйлдвэрийн Яам болон бусад байгууллага) Японы хувийн хэвшлийн байгууллагуудын дунд Япон улсад жилд 1-2 удаа (5-6 дугаар сар, 8-9 дүгээр сар) зарлана. Монголын талаас ХКОМ-ын хүрээнд төсөл хэрэгжүүлэх байгууллага, компаниуд асуудлаа Японы хамтран ажиллагч байгууллага, компанитай тохиролцож тэднээр дамжуулан тендерт оролцох тухай саналаа Японы талд хүргүүлнэ.

  1. Төслийн аргачлал боловсруулах журам 

Төслийн аргачлалын формууд

2. Төслийн баримт бичиг боловсруулах журам 

ТББ боловсруулах форм

3. Төслийн үе шатны журам

Төслийн үе шатны формууд

4. Тогтвортой хөгжилд оруулах хувь нэмрийн төлөвлөгөө/тайлан 

Тогтвортой хөгжилд оруулах хувь нэмрийн төлөвлөгөө/тайлан боловсруулах формууд