1

image

 

ХАМТАРСАН КРЕДИТ ОЛГОХ МЕХАНИЗМЫН ГАРЫН АВЛАГА – 2021
Олон улсын аливаа гэрээ, хэлэлцээр тавьсан зорилгоосоо үл хамааран
хэрэгжүүлэх хангалттай сайн механизм бүрдээгүй бол амжилттай
хэрэгжих боломжгүй бөгөөд зохих механизмыг хөгжүүлэх нь зөвхөн техникийн
төдийгүй тодорхой бодлогын шийдвэр, хууль эрх зүйн асуудлыг хамарсан цогц
үйл ажиллагаа байдаг. НҮБ-ын Уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенц
(НҮБУАӨСК)-ыг 1992 онд Рио-де-Жанейро хотод чуулсан Байгаль орчны
хөгжлийн асуудлаарх НҮБ-ын бага хурлын үеэр дэлхийн улс орнуудын төр,
засгийн удирдагчид хамтран баталсан. НҮБУАӨСК нь Киотогийн протоколыг
5 жилийн хугацаа зарцуулан 1997 онд батлуулсны дараагаар түүнийг
Конвенцын албан ёсны баримт бичиг болгоход дахин 8 жилийн хугацаа
зарцуулсан байдаг
2

image

Монгол улс дахь Хамтарсан Кредит Олгох Механизмын тойм-2018
Энэхүү баримт бичиг нь Хамтарсан Кредит Олгох Механизм (ХКОМ)-ын талаар дэлгэрэнгүй, ойлгоход хялбар аргаар тайлбарласан мэдээллийг өгөх
зорилготой. Энэ баримт бичиг нь олон улсын хэлэлцээрт тохиролцсоны дагуу бүх текстийг яг тэр хэлбэрээр нь хуулбарлахгүй гэдгийг тэмдэглэх нь
зүйтэй. Мөн, дэлгэрэнгүй тайлбар болон үйл явцын талаар олон улсын хэлэлцээрт хараахан эцэслэн шийдвэрлэгдээгүй асуудлууд байгаа.
Текстүүдийн дэлгэрэнгүй агуулга, тохирсон тодорхойлолтуудыг ХКОМ-ын вэбхуудсан дээр <https://www.jcm.go.jp> байгаа холбогдох бичиг
баримтаас үзнэ үү.
3

image

Монгол улс дахь Хамтарсан Кредит Олгох Механизмын тойм-2017
Энэхүү баримт бичиг нь Хамтарсан Кредит Олгох Механизм(ХКОМ)-ын талаар дэлгэрэнгүй, ойлгоход хялбар аргаар тайлбарласан мэдээллийг өгөх
зорилготой. Энэ баримт бичиг нь олон улсын хэлэлцээрт тохиролцсны дагуу бүх текстийг яг тэр хэлбэрээр нь хуулбарлахгүй гэдгийг тэмдэглэх нь
зүйтэй. Мөн, дэлгэрэнгүй тайлбар болон үйл явцын талаар олон улсын хэлэлцээрт хараахан эцэслэн шийдвэрлэгдээгүй асуудлууд байгаа. Текстүүдийн
дэлгэрэнгүй агуулга, тохирсон тодорхойлолтуудыг ХКОМ-ын вэбхуудсан дээр <https://www.jcm.go.jp> байгаа холбогдох бичиг баримтаас үзнэ үү.
4

image

ХКОМ-ын танилцуулга-2017
Хамтарсан кредит механикс гэж юу вэ?
5

image

ХКОМ-ын мэдээ – 2017
Энэхүү баримт бичиг нь Хамтарсан Кредит Олгох Механизм(ХКОМ)-ын талаар дэлгэрэнгүй, ойлгоход хялбар аргаар тайлбарласан мэдээллийг өгөх
зорилготой. Энэ баримт бичиг нь олон улсын хэлэлцээрт тохиролцсны дагуу бүх текстийг яг тэр хэлбэрээр нь хуулбарлахгүй гэдгийг тэмдэглэх нь
зүйтэй. Мөн, дэлгэрэнгүй тайлбар болон үйл явцын талаар олон улсын хэлэлцээрт хараахан эцэслэн шийдвэрлэгдээгүй асуудлууд байгаа. Текстүүдийн
дэлгэрэнгүй агуулга, тохирсон тодорхойлолтуудыг ХКОМ-ын вэбхуудсан дээр <https://www.jcm.go.jp> байгаа холбогдох бичиг баримтаас үзнэ үү.?
6

image

Хамтарсан Кредит Олгох Механизмын гарын авлага -2016
Энэхүү баримт бичиг нь Хамтарсан Кредит Олгох Механизм(ХКОМ)-ын талаар дэлгэрэнгүй, ойлгоход хялбар аргаар тайлбарласан мэдээллийг өгөх
зорилготой. Энэ баримт бичиг нь олон улсын хэлэлцээрт тохиролцсны дагуу бүх текстийг яг тэр хэлбэрээр нь хуулбарлахгүй гэдгийг тэмдэглэх нь
зүйтэй. Мөн, дэлгэрэнгүй тайлбар болон үйл явцын талаар олон улсын хэлэлцээрт хараахан эцэслэн шийдвэрлэгдээгүй асуудлууд байгаа. Текстүүдийн
дэлгэрэнгүй агуулга, тохирсон тодорхойлолтуудыг ХКОМ-ын вэбхуудсан дээр <https://www.jcm.go.jp> байгаа холбогдох бичиг баримтаас үзнэ үү.?
7

image

Монгол улс дахь Хамтарсан Кредит Олгох Механизмын тойм-2015
Уур амьсгал, Эрчим хүчний алба
Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Стратеги Судлалын Хүрээлэн
Энэхүү баримт бичиг нь Хамтарсан Кредит Олгох Механизм(ХКОМ)-ын талаар дэлгэрэнгүй, ойлгоход хялбар аргаар тайлбарласан мэдээллийг өгөх
зорилготой юм. Энэ баримт бичиг нь олон улсын хэлэлцээрт тохиролцсны дагуу бүх текстийг яг тэр хэлбэрээр нь хуулбарлахгүй гэдгийг тэмдэглэх нь
зүйтэй. Мөн, дэлгэрэнгүй тайлбар болон үйл явцын талаар олон улсын хэлэлцээрт хараахан эцэслэн шийдвэрлэгдээгүй асуудлууд байгаа.Текстүүдийн
дэлгэрэнгүй агуулга, тохирсон тодорхойлолтуудыг ХКОМ-ын вэбхуудсан дээр <https://www.jcm.go.jp> байгаа холбогдох бичиг баримтаас үзнэ үү.
Энэхүү баримт бичгийг хэвлэлтэнд явуулах үеийн мэдээллийг үнэн зөв гэж үзсэн боловч, зохиогч болон хэвлэлийн компаний аль аль нь гаргасан алдаа,
орхигдуулсан зүйлийнхээ төлөө хууль эрх зүйн хариуцлагыг хүлээх болно.
Энэхүү баримт бичигтэй холбоотой асууж лавлах зүйл байвал mm-info@iges.or.jp и-мэйл хаягаар холбогдоно уу.
8

image

НҮБ-ын уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенцийн (НҮБУАӨСК) -ийн хүрээнд 2015 оны хэлэлцээрт Монгол улсын оруулах зорилтот хувь нэмэр
“НҮБ-ын Уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенцийн хүрээнд 2015 оны хэлэлцээрт
Монгол улсын оруулах хувь нэмэр”-ийн баримт бичгийг Даян дэлхийн байгаль орчны
сангийн санхүүжилтээр НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөр болон ГОУХАН-ийн дэлхийн улс
орнуудын зорилтот хувь нэмрийг дэмжих хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр Байгаль орчин,
ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яамны дэргэдэх Байгаль хамгаалах сангийн Уур
амьсгалын өөрчлөлтийн төсөл хэрэгжүүлэх нэгжээс эрхлэн хураангуй болон дэлгэрэнгүй
баримт бичгийг боловсруулав.
9

image

Үндэсний онцлогт тохирсон хүлэмжийн хийг бууруулах үйл ажиллагааны гарын авлага 3
Responsible (Edition):
Miguel Jiro Ogahara (OECC)
Noboru Zama (OECC)
Authors:
Overseas Environmental Cooperation Center, Japan (OECC)
With contributions from:
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Global Environment Centre Foundation (GEC)
Institute of Meteorology, Hydrology and Climate Change, Viet Nam (IMHEN)
Ministry of Environment, Green Development and Tourism, Mongolia
NewClimate Institute
South Pole Group
Thailand Greenhouse Gas Management Organization (TGO)
United Nations Development Programme (UNDP)
Acknowledgements
The Overseas Environmental Cooperation Center, Japan (OECC), acting as the
Secretariat for the development of this document, would like to thank the support
received from the Ministry of the Environment, Japan (MOEJ) through the Institute for
Global Environmental Strategies (IGES).
Special thanks go to all the authors for their contributions and expert comments for the
improvement of this guidebook.
10

image

Хамтарсан Кредит Олгох Механизм (ХКОМ) танилцуулга-2014
Хамтарсан
ахиц хэрэгжилтийн хөтөлбөрийн Санхүүжилтийн
ТЭЗҮ ба төслүүд загвар ХКОМ
он 2014, БОЯ
.хадгалагдана эрх Бүх. эзэмшинэ) БОЯ (яам орчны Байгаль улсын Япон 2014 © эрхийг Зохиогчийн
(ДБОТ (сан төв орчны байгаль Дэлхийн: Хянасан
мэдэгдэл татгалзах Хариуцлагаас
ХКОМ, төслүүд Загвар ХКОМ хэрэгжүүлдэг байгуулагуудын хэвшлийн хувийн нь бодол үзэл илэрхийлсэн хэвлэлд Энэ
бөгөөд суурилсан агуулгад төлөвлөгөөт судалгааны Үзүүлэх+ REDD, ТЭЗҮ ХКОМ, судалгаа төлөвлөлтийн Төслийн
.болно илэрхийлээгүй бодлогыг, баримтлал үзэл ийн-ДБТ болон БОЯ, газар Засгийн улсын Япон
улмаас найдсаны агуулгад түүний эсвэл товхимол уг ч хэдий хандсан хянамгай бүрдүүлэхдээ товхимолыг уг нь ДБОТ
хохирол засгийн эдийн эсвэл мэдээллийн, ашгийн, хохирол бус шууд болон шууд үүнд (хохирол нэг ямар хүнд нэгэн хэн
.хүлээхгүй
11

image

МОНГОЛ ОРНЫ УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОЁРДУГААР ИЛТГЭЛ – 2014
“Монгол улс: Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үнэлгээний хоёрдугаар илтгэл-2014”-
ийг ГОУХАН-ийн Биологийн олон янз байдал ба уур амьсгалын өөрчлөлтөд ойн гол
экосистемүүдийн дасан зохицох нь хөтөлбөрийн санхүүгийн дэмжлэгээр Байгаль орчин,
ногоон хөгжлийн яамнаас эрхлэн боловсруулж хэвлүүлэв.
Copyright © Монгол улсын Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам, 2014 он
12

image

МОНГОЛ ОРНЫ УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОЁРДУГААР ИЛТГЭЛ – 2014 ХУРААНГУЙ
“Монгол орны уур амьсгалын өөрчлөлтийн үнэлгээний хоёрдугаар илтгэл 2014” (УАӨҮИ 2014) –ийн
хураангуйг ГОУХАН-ийн “Биологийн олон янз байдал ба уур амьсгалын өөрчлөлтөд ойн гол экосистемүүдийн
дасан зохицох нь хөтөлбөр”-ийн санхүүгийн дэмжлэгээр Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн Яамнаас эрхлэн
боловсруулж хэвлүүлэв.
13

image

Нүүрстөрөгчийн санхүүжилт Монголд
Энэхүү тайланг Японы бодлого, хүний нөөцийн хөгжлийн сангийн буцалтгүй
тусламжаар Дэлхийн банкнаас БОАЖЯ-тай хамтран 2008 оны 8-р сараас 2010 оны 12-р
сарын хооронд хэрэгжүүлсэн нүүрстөрөгчийн санхүүжилттэй төсөл боловсруулах болон
хэрэгжүүлэх чадавхыг бий болгох төслийн хүрээнд боловсруулав.