ХКОМ-ын төслүүдэд хамаарах Монгол улсын хууль, тогтоомж

ХКОМ-ын хэрэгжүүлж байгаа төслүүд тухайн улс орныхоо хууль, дүрэм журамд нийцсэн, захирагдсан байна. Тийм ч учраас ХКОМ-ын төслүүдэд төсөл хэрэгжиж буй тухайн улс орны дотоодын хууль дүрэм журмууд эерэгээр болон эсрэгээр нөлөөлж байдаг. Энд ХКОМ-ын төсөл голчлон хэрэгждэг салбарын болон нийтлэг хууль тогтоомжуудыг орууллаа.

ХКОМ-ын хүрээнд хэрэгжих боломжтой төслүүдийг 17 салбарт хуваадаг.

Үүнд:

Эрчим хүч (сэргээгдэх/үл сэргээгдэх)
Эрчим хүчний түгээлт
Эрчим хүчний эрэлт
Боловсруулах үйлдвэр
Химийн үйлдвэр
Барилга
Тээвэр
Уул уурхай/эрдэсийн үйлдвэрлэл
Төмөрлөг
Түлш /хатуу, шингэн, хий/ олборлох үеийн дэгдэмхий ялгаралалт
Галокарбон, гексафторт нүүрстөрөгчийг хэрэглэх, үйлдвэрлэх үеийн дэгдэмхий ялгаралт
Уусгагчийн хэрэглээ
Хог хаягдлын менежемент
Ойжуулалт, нөхөн сэргээлт
Хөдөө аж ахуй
Хөрс, бэлчээр хамгаалал
Ой