ХКОМ-ын хэрэгжилтийг хангах, ХКОМ-ыг хэрэгжүүлэх дүрэм, журам боловсруулах, аргачлалыг батлах, төслийг бүртгэх, хөндлөнгийн байгууллагыг томилох, хүлэмжийн хийн ялгарлын  бууралтын кредитийг олгох зорилготой хоёр улсын Засгийн газрын төлөөллөөс бүрдсэн Хамтарсан Хороог байгуулан ажиллана. Хамтарсан хороо нь Талуудыг төлөөлсөн 2 даргатай, мөн хоёр талдаа Нарийн бичгийн газрыг томилон ажиллуулна.

  1. Хамтарсан хорооны дүрэм, журам

JCM_MN_RoP_JC_ver02.0

2. Хамтарсан хорооны гишүүд

МОНГОЛ ТАЛЫН ХАМТАРСАН ХОРООНЫ ГИШҮҮД
НЭР БАЙГУУЛЛАГА
Дарга, З. Батжаргал Байгаль Орчин, Аялал Жуулчлалын яам
А. Энхбат Байгаль Орчин, Аялал Жуулчлалын яам
Л.Жамбаа Эрчим Хүчний Зохицуулах Хороо
Ч.Чулуунбат Уул Уурхай, Хүнд Үйлдвэрийн яам
Б.Гүнболд Барилга, Хот Байгуулалтын яам
Ц.Болорчулуун Хүнс, Хөдөө Аж Ахуй, Хөнгөн Үйлдвэрийн яам
Э.Сарантогос Гадаад Харилцааны яам
Д.Гэрэлням Зам Тээвэр, Хөгжлийн яам
Б.Ерөн-Өлзий Эрчим Хүчний яам
Г.Даваажаргал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газар
ЯПОН ТАЛЫН ХАМТАРСАН ХОРООНЫ ГИШҮҮД
Дарга, Шигэрү Кикума Япон улсын Элчин Сайдын яам
Жуничиро Отака Гадаад Харилцааны яам
Тошиаки Нагата Эдийн Засаг, Худалдаа Аж Үйлдвэрийн яам
Казухиса Коакуцу Байгаль Орчны яам
Акира Ичиока Япон улсын Элчин Сайдын яам