Монгол улсад хэрэгжих ХКОМ-ын төслүүдэд магадлагаа, нотолгоо хийхийн тулд ХКОМ-ын хөндлөнгийн байгууллага болохоор дотоод, гадаадын 15 байгууллага Хамтарсан хорооноос томилгоо авсан байна. Стандартчилал хэмжилзүйн газартай дээрх болон бусад холбогдох стандартыг MNS стандарт болгох, итгэмжлэл өгөх чадавхийг бэхжүүлэх, магадлагаа, нотолгооны байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх олон төрлийн хамтын ажиллагааны дүнд анхны үндэсний байгууллага ISO14065 стандартын дагуу итгэмжлэлээ авсан бөгөөд Монгол улсын хувьд ХКОМ-ын хөндлөнгийн магадлагаа нотолгоо хийх үндэсний хоёр байгууллага байна.

 1. Магадлагаа, нотолгоо хийх зааварчилгаа 

JCM_MN_GL_VV_ver01.0

2. Гуравдагч талын этгээдийг томилох журам 

JCM_MN_GL_TPE_ver04.0

Монгол улсад Хөндлөнгийн Магадлагаа, Нотолгоо хийх эрх бүхий байгууллагын жагсаалт 

Number           Name Sectoral scopes for validation Sectoral scopes for verification Designated date
TPE-MN-015 Low Carbon Technology Center NGO 1, 2, 3, 4, 6, 8, 13, 14 1, 2, 3, 4, 6, 8, 13, 14 26 May 17
TPE-MN-014 ERM Certification and Verification Services Limited 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 15 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 15 26 Sep 15
TPE-MN-013 National Renewable Energy Center 1, 2, 3 1, 2, 3 27 Apr 15
TPE-MN-012 EPIC Sustainability Services Private Limited (EPIC) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 05 Apr 15
TPE-MN-011 TUV Rheinland (China) Ltd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 09 Sep 14
TPE-MN-010 KBS Certification Services Pvt. Ltd. 1, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 15 1, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 15 15 Jan 14
TPE-MN-009 SGS United Kingdom Limited 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 15 Jan 14  withdrawn
TPE-MN-008 TÜV SÜD South Asia Private Limited 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 24 Dec 13
TPE-MN-007 Lloyd’s Register Quality Assurance Limited 1, 2, 3, 7, 13 (sectoral scopes 4-6 and 8-12 were withdrawn, following the re-accreditation in sectoral scopes 1-3, 7 and 13 under the CDM) 1, 2, 3, 7, 13 (sectoral scopes 4-6 and 8-12 were withdrawn, following the re-accreditation in sectoral scopes 1-3, 7 and 13 under the CDM) 05 Dec 13
TPE-MN-006 Deloitte Tohmatsu Evaluation and Certification Organization Co., Ltd 1, 2, 3, 5, 10, 12, 13, 15 (sectoral scopes 4, 6, 7, 8 and 9 were withdrawn, as 4, 6, and 8 were voluntarily withdrawn, and 7 and 9 were not reaccredited under the CDM) 1, 2, 3, 5, 10, 12, 13, 15 (sectoral scopes 4, 6, 7, 8 and 9 were withdrawn, as 4, 6, and 8 were voluntarily withdrawn, and 7 and 9 were not reaccredited under the CDM) 05 Dec 13
TPE-MN-005 JACO CDM., LTD 1, 3, 13, 14 1, 3, 13, 14 16 Oct 13 withdrawn
TPE-MN-004 Japan Management Association 1, 2, 3 (sectoral scope 4, 6, 9 and 14 were withdrawn as they were voluntarily withdrawn under the CDM) 1, 2, 3, 14 (sectoral scope 4, 6 and 9 were withdrawn as they were voluntarily withdrawn under the CDM) 24 Sep 13
TPE-MN-003 Japan Quality Assurance Organization 1, 3, 4, 5, 10, 13, 14 (sectoral scope 11 was withdrawn as it was voluntarily withdrawn under the CDM) 1, 3, 4, 5, 10, 13, 14 (sectoral scope 11 was withdrawn as it was voluntarily withdrawn under the CDM) 24 Sep 13
TPE-MN-002 Japan Consulting Institute 1,2,4,5,9,10,13 1,2,4,5,9,10,13 24 Sep 13 withdrawn
TPE-MN-001 URS VERIFICATION PRIVATE LIMITED 1, 13 1, 13 24 Sep 13  withdrawn

 

ХКОМ-ын хүрээнд төсөл хэрэгжүүлэх боломжтой салбарууд:

 • Эрчим хүч (сэргээгдэх/үл сэргээгдэх)
 • Эрчим хүчний түгээлт
 • Эрчим хүчний эрэлт
 • Боловсруулах үйлдвэр
 • Химийн үйлдвэр
 • Барилга
 • Тээвэр
 • Уул уурхай/эрдэсийн үйлдвэрлэл
 • Төмөрлөг
 • Түлш (хатуу, шингэн, хий) олборлох үеийн дэгдэмхий ялгаралт
 • Галокарбон, гексафторт нүүрстөрөгчийг хэрэглэх, үйлдвэрлэх үеийн дэгдэмхий ялгаралт
 • Уусгагчийн хэрэглээ
 • Хог хаягдалын менежмент
 • Ойжуулалт, нөхөн сэргээлт
 • Хөдөө аж ахуй
 • Хөрс, бэлчээр хамгаалал
 • Ой