Project Description

Арга зүй № MN_AM002
Санал болгосон арга зүй № MN_PM002
Хамрах хүрээ 1. Эрчим хүчний үйлдвэрлэл
Төслийн нэр Халуун ус түгээх сүлжээг өндөр үр ашигтай нам даралтын зуухаар солих, суулгах ажил

Дэлгэрэнгүйг: https://www.jcm.go.jp/mn-jp/methodologies/13