[ЗАРЛАЛ:] ХКОМ-ыг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд 2024 оны санхүүгийн жилд Япон Улсын Байгаль Орчны Яамнаас төсөл хөтөлбөрүүдийг сонгон шалгаруулах хуваарь

(1) Япон Улсын Байгаль Орчны яамны дэргэдэх ХКОМ-ын төслүүдийн санхүүгийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч байгууллага болох Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Төв сан (GEC)-аас 2024 оны санхүүгийн жилд хэрэгжүүлэх Загвар төслүүдийн сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: https://gec.jp/jcm/kobo/mp240405/ (2) Зорилго: Япон Улс хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах, сааруулах Япон Улсаас оруулж буй хувь нэмрийг зохих түвшинд үнэлэхийн тулд Хамтарсан [...]