Япон улс дэлхий нийтийн өмнө хүлэмжийн хийн ялгаралыг бууруулах хүлээсэн үүргийнхээ дагуу Хамтарсан Кредит Олгох Механизм (ХКОМ)-ыг 2013 оноос эхлэн хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд одоогоор энэхүү хамтын ажиллагаанд 17 улс гарын үсэг зуран хэрэгжүүлж байгаагын нэг нь Монгол улс юм.
2016 онд баталсан Парисын хэлэлцээрийн 6 дугаар зүйлд ХКОМ болон нүүрстөрөгчийн зах зээлийн бусад механизмыг ашиглан хүлэмжийн хийн ялгаралыг бууруулах боломжтойг заасан байгаа.
Япон улсын Засгийн газраас гаргасан мэдээлэлд үндэслэн ХКОМ-ын сүүлийн үеийн мэдээ, мэдээлэл, хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөрүүд, судлагаа болон өргөн хэрэглэгддэг асуулт, хариулт, чадавх бэхжүүлэх сургалт семинаруудын талаарх мэдээллийг цогцоор нь олон нийтэд хүргэх зорилготойгоор Хилийн чанад дах Байгаль Орчны Хамтын Ажиллагааны төв байгууллагаас эрхлэн гаргаж байгаа цахим хуудас юм.

Доорх линкээр орон үзнэ үү.

https://www.carbon-markets.go.jp/eng/jcm/initiatives/mongolia.html