Японы Байгаль Орчны яамнаас зарласан 2015-2016 оны санхүүгийн жилд хэрэгжих ХКОМ-ын Загвар төслүүдийг санхүүжилтийн хөтөлбөрийг хариуцсан нарийн бичгийн дарга нарын газар болох Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Төв сан (ДДБОТС)-аас сонгон шалгаруулан нийт 17 төслийг албан ёсоор зарласан ба үүнээс 2 төсөл нь Монгол улсад хэрэгжих төслүүд байгаа юм.

1. Фармдү, Эвэридэй ферм ХХК
Төслийн нэр: “Моннаран нарны цахилгаан станц”
Төслийн зорилго: Монгол Улсад сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, уламжлалт эрчим хүчний байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл, хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах.
Төслийн байршил, хүчин чадал: Сонгинохайрхан дүүргийн нутаг дэвсгэрт Улаанбаатар хотоос 37км зайд 10МВт хүчин чадалтай, нарны эрчим хүчний үүсгүүртэй цахилгаан станц.
Жилд бууруулах хүлэмжийн хийн ялгаруулалт: 2707 тCO2

2. SHARP корпораци,

10МВТ-ийн хүчин чадалтай нарны эрчим хүчний үүсгүүртэй цахилгаан станц
Төслийн байршил: Дархан хот
Жилд бууруулах хүлэмжийн хийн ялгаруулалт: 14746 тCO2

Partner Country Representative Participant Project Title Expected GHG Emission Reductions(tCO2/year)
Indonesia Sharp Corporation 1.6MW Solar PV Power Plant Project in Jakabaring Sport City 1,277
Indonesia Sumitomo Rubber Industries, Ltd. Introduction of High Efficiency Once-through Boiler in Golf Ball Factory 329
Cambodia Asia Gateway Corporation Introduction of Ultra-lightweight Solar Panels for Power Generation at International School 149
Kenya PACIFIC CONSULTANTS CO.,LTD. 6MW Small Hydropower Generation Project in Rupingazi 16,528
Kenya PACIFIC CONSULTANTS CO.,LTD. Introduction of Solar PV System at Salt Factory 873
Saudi Arabia KANEMATSU CORPORATON Introduction of High Efficiency Electrolyzer in Chlorine Production Plant 1,276
Thailand Sony Semiconductor Corporation Installation of High Efficiency Air Conditioning System and Chillers in Semiconductor Factory 2,588
Thailand Inabata & Co., Ltd Energy Saving for Air-Conditioning in Tire Manufacturing Factory with High Efficiency Centrifugal Chiller 385
Bangladesh PACIFIC CONSULTANTS CO.,LTD. 50MW Solar PV Power Plant Project 41,943
Bangladesh EBARA REFRIGERATION EQUIPMENT & SYSTEMS CO., LTD Installation of High Efficiency Centrifugal Chiller for Air Conditioning System in Clothing Tag Factory 519
Vietnam Yuko Keiso Co., Ltd. Energy Saving in Factories with Air-Conditioning Control System 4,681
Vietnam Yuko Keiso Co., Ltd. Introduction of Amorphous High Efficiency Transformers in Southern and Central Power Grids 4,360
Vietnam TOTO LTD. Installation of High Efficiency Kiln in Sanitary Ware Manufacturing Factory 1,410
Vietnam NTT DATA INSTITUTE OF MANAGEMENT CONSULTING, Inc. Introduction of High Efficiency Electric Furnace at Foundries 968
Vietnam AEON RETAIL Co., Ltd. Introduction of Solar PV System at Shopping Mall in Ho Chi Minh City 274
Mongolia Sharp Corporation 10MW Solar Power Project in Darkhan City 14,746
Mongolia Farmdo Co., Ltd. Installation of 2.1MW Solar Power Plant for Power Supply in Ulaanbaatar Suburb 2,707