(2016 оны 3 сарын 11-ний байдлаар)

[Том хэмжээний төслийн ТЭЗҮ судалгаа шалгаруулах хуваарь]

Нэрс Огноо
Тендерийн зар эхлэх огноо 2016 оны 3 сарын 1
Хуулийн этгээдийн анкетыг авах сүүлийн хугацаа 2016 оны 5 сарын 10
Том хэмжээний төслийн ТЭЗҮ судалгааг зарлах хугацаа 2016 оны 6 сарын дунд үеэр

[ХКОМ-ын Загвар төсөл (ЖАЙКА болон бусад төрийн харьяалалтай санхүүгийн байгууллагуудаар дэмжигдэж байгаа төслүүд хамаарагдана)]

Нэрс Огноо
Тендерийн зар эхлэх огноо 2016 оны 4 сарын эхэн болон дунд үеэр
Хуулийн этгээдийн анкетыг авах сүүлийн хугацаа 2016 оны 5 сарын дунд үеэр
Сонгогдсон загвар төслийг зарлах хугацаа 2016 оны 6 сарын сүүлээр

[Азийн Хөгжлийн Банкны итгэлцлийн сан]

Нэрс Огноо
Тендерийн зар эхлэх огноо Жилийн хугацаанд
Төслийн сонгон шалгаруулалт Жилийн хугацаанд

[РЭДД+ үзүүлэх судалгаа загвар төсөл]

Нэрс Огноо
Тендерийн зар эхлэх огноо 2016 оны 4 сарын эхэн болон дунд үеэр
Хуулийн этгээдийн анкетыг авах сүүлийн хугацаа 2016 оны 5 сарын дунд үеэр
Сонгогдсон РЭДД+ үзүүлэх судалгаа загвар төслийг зарлах хугацаа 2016 оны 6 сарын сүүлээр

[Хотын хамтын ажиллагааны төслийн ТЭЗҮ]

Нэрс Огноо
Тендерийн зар эхлэх огноо 2016 оны 2 сарын 25
Хуулийн этгээдийн анкетыг авах сүүлийн хугацаа 2016 оны 3 сарын 16
Сонгогдсон Хотын хамтын ажиллагааны төслийн ТЭЗҮ төслийг зарлах хугацаа 2016 оны 3 сарын сүүлээр
  1. Японы БОЯ-аас 2016 оны санхүүгийн жилд дараах байдлаар ХКОМ-ыг дэмжих схемийн хүрээнд дэмжлэг үзүүлэхээр төлөвлөсөн байна.
  • ХКОМ-ын загвар төсөл
  • АХБ-ны итгэлцлийн сан
  • REDD + загвар төсөл
  • Хотын хамтын ажиллагааны ТЭЗҮ-ийн төсөл
  • Том хэмжээний төслийн ТЭЗҮ судалгаа гэдэг нь жилд 100,000 тонноос дээш хэмжээний СО2 бууруулах боломжтой төслүүдэд хамаарна. 

Эдгээр хөтөлбөрүүд нь Япон улсын засгийн газраас төсвийн дэмжлэг үзүүлэх бөгөөд  техник, эдийн засгийн судалгаан хийгдсэн сонгогдсон төслүүдэд хамаарахгүй.

ХКОМ-ын төслөөр бүртгэгдэхээр сонгогдсон төслүүд болон ТО талууд ХКОМ-ыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай бүх асуудлыг 2 тал хэлэлцэж JCM хэрэгжүүлэхтэй холбоотой бүртгүүлэх баталгаажуулах, арагчлалыг хөгжүүлэх зэрэг JCM-ыг албан замаар явах хэрэгтэй.

  1. Япон улсын Санхүүгийн жил нь 4 сард эхлэн 3 сард дуусдаг.