Хамтарсан Кредит Олгох Механизмыг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд Японы Байгаль Орчны яамнаас жилд 2-3 удаа төсөл хөтөлбөрүүд болон судалгаануудыг сонгон шалгаруулах тендер зарладаг билээ. 2017 оны санхүүгийн жилд зарлагдах гэж байгаа төсөл хөтөлбөрүүд болон судалгаануудыг сонгон шалгаруулах хуваарийг Англи, Монгол хэл дээр явуулж байгааг хүлээн авна уу. 

(2017 оны 1 сарын 20-ны байдлаар)

[ХКОМ-ын Загвар төсөл (ЖАЙКА болон бусад төрийн харьяалалтай санхүүгийн байгууллагуудаар дэмжигдэж байгаа төслүүд хамаарагдана)]

Нэрс Огноо
Тендерийн зар эхлэх огноо 2017 оны 4 сарын эхээр
Хуулийн этгээдийн анкетыг авах сүүлийн хугацаа 2017 оны 5 сарын дунд үеэр
Сонгогдсон загвар төслийг зарлах хугацаа 2017 оны 6 сарын сүүлээр

 

[Азийн Хөгжлийн Банкны итгэлцлийн сан]

Нэрс Огноо
Тендерийн зар эхлэх огноо Жилийн хугацаанд
Төслийн сонгон шалгаруулалт Жилийн хугацаанд

 

[РЭДД+ үзүүлэх судалгаа загвар төсөл]

Нэрс Огноо
Тендерийн зар эхлэх огноо 2017 оны 4 сарын эхээр
Хуулийн этгээдийн анкетыг авах сүүлийн хугацаа 2017 оны 5 сарын дунд үеэр
Сонгогдсон РЭДД+ үзүүлэх судалгаа загвар төслийг зарлах хугацаа 2017 оны 6 сарын сүүлээр

 

[Хотын хамтын ажиллагааны төслийн ТЭЗҮ]

Нэрс Огноо
Тендерийн зар эхлэх огноо 2017 оны 2 сарын 24

 

Хуулийн этгээдийн анкетыг авах сүүлийн хугацаа 2017 оны 3 сарын 17
Сонгогдсон Хотын хамтын ажиллагааны төслийн ТЭЗҮ төслийг зарлах хугацаа 2017 оны 3 сарын сүүлээр

 

  1. Японы БОЯ-аас 2017 оны санхүүгийн жилд дараах байдлаар ХКОМ-ыг дэмжих схемийн хүрээнд дэмжлэг үзүүлэхээр төлөвлөсөн байна.
  • ХКОМ-ын загвар төсөл
  • АХБ-ны итгэлцлийн сан
  • REDD + загвар төсөл
  • хотын хамтын ажиллагааны төсөлд Техник, эдийн засгийн судалгаа (хуучнаар: их хэмжээний хөрөнгө оруулалт шаардлагатай ХКОМ-ын ТЭЗҮ)

Эдгээр програмууд нь Япон улсын засгийн газраас төсвийн дэмжлэг үзүүлэх бөгөөд  техник, эдийн засгийн судалгаан хийгдсэн сонгогдсон төслүүдэд хамаарахгүй.

ХКОМ-ын төслөөр бүртгэгдэхээр сонгогдсон төслүүд болон ТО талууд ХКОМ-ыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай бүх асуудлыг 2 тал хэлэлцэж JCM хэрэгжүүлэхтэй холбоотой бүртгүүлэх баталгаажуулах, арагчлалыг хөгжүүлэх зэрэг JCM-ыг албан замаар явах хэрэгтэй.

  1. Япон улсын Санхүүгийн жил нь 4 сард эхлэн 3 сард дуусдаг.