Хамтарсан Кредит Олгох Механизмын Хамтарсан Хорооны гишүүдийн 2016 оны 8 сарын 23-ны шийдвэрээр доорх дүрэм, журмуудад нэмэлт өөрчлөлт орсон болно.

Rules of Implementation for the Joint Crediting Mechanism (JCM)
JCM Credits Issuance Request Form
JCM Project Design Document Form
JCM Verification Report Form
JCM Guidelines for Developing Project Design Document and Monitoring Report

ХКОМ-ын дүрэм, журам цэс рүү орж өөрчлөлт орсон баримт бичгүүдтэй танилцана уу.