(2016 оны 9 сарын 5-ний байдлаар)

[ХКОМ-ын Загвар төсөл (ЖАЙКА болон бусад төрийн харьяалалтай санхүүгийн байгууллагуудаар дэмжигдэж байгаа төслүүд хамаарагдана)]

 

Нэрс Огноо
Тендерийн зар эхлэх огноо 2016 оны 9 сарын 5
Хуулийн этгээдийн анкетыг авах сүүлийн хугацаа 2016 оны 12 сарын эхэн үе
Сонгогдсон загвар төслийг зарлах хугацаа Анкет хүлээн авсанаас 1-2 сарын дотор

Энэ удаагийн зарлагдаж байгаа төслийн зарыг дараах линк дээр даран илүү дэлгэрэнгүй үзнэ үү.

http://gec.jp/jcm/kobo/mp160905.html

[Азийн Хөгжлийн Банкны итгэлцлийн сан]

Нэрс Огноо
Тендерийн зар эхлэх огноо Жилийн хугацаанд
Төслийн сонгон шалгаруулалт Жилийн хугацаанд

 

[РЭДД+ үзүүлэх судалгаа загвар төсөл]

2016 оны 6 сарын 23 дуусгавар болсон

[Хотын хамтын ажиллагааны төслийн ТЭЗҮ]

2016 оны 3 сарын 31 дуусгавар болсон

 

  1. Японы БОЯ-аас 2016 оны санхүүгийн жилд дараах байдлаар ХКОМ-ыг дэмжих схемийн хүрээнд дэмжлэг үзүүлэхээр төлөвлөсөн байна.
  • ХКОМ-ын загвар төсөл
  • АХБ-ны итгэлцлийн сан
  • REDD + загвар төсөл
  • хотын хамтын ажиллагааны төсөлд Техник, эдийн засгийн судалгаа (хуучнаар: их хэмжээний хөрөнгө оруулалт шаардлагатай JCM-ийн FS)
  • Том хэмжээний төслийн ТЭЗҮ судалгаа гэдэг нь жилд 100,000 тонноос дээш хэмжээний СО2 бууруулах боломжтой

Эдгээр хөтөлбөрүүд нь Япон улсын засгийн газраас төсвийн дэмжлэг үзүүлэх бөгөөд  техник, эдийн засгийн судалгаан хийгдсэн сонгогдсон төслүүдэд хамаарахгүй.

ХКОМ-ын төслөөр бүртгэгдэхээр сонгогдсон төслүүд болон ТО талууд ХКОМ-ыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай бүх асуудлыг 2 тал хэлэлцэж JCM хэрэгжүүлэхтэй холбоотой бүртгүүлэх баталгаажуулах, арагчлалыг хөгжүүлэх зэрэг JCM-ыг албан замаар явах хэрэгтэй.

  1. Япон улсын Санхүүгийн жил нь 4 сард эхлэн 3 сард дуусдаг.